– KHÁCH HÀNG là ÔNG CHỦ đích thực
– CÁN BỘ NHÂN VIÊN là NGUỒN TÀI NGUYÊN VÔ GIÁ

Đối với khách hàng phải luôn luôn tôn trọng – đáp ứng – giải quyết ngay khi khách hàng cần và cam kết – trách nhiệm – sẵn sàng phục vụ mọi lúc – mọi nơi.

Đối với CBNV phải luôn luôn trân trọng, đối xử công bằng – minh bạch – dân chủ, khen thưởng – kỷ luật thích đáng – tạo mọi điều kiện cho CBNV phát triển đúng theo khả năng – năng lực.

Phương châm về văn hóa:

Văn hóa Nam Thiên Long được xây dựng trên nền tảng triết lý về văn hóa, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp.

Văn hóa ứng xử.

Văn hóa công sở

Văn hóa về giá trị và tinh thần.

Văn hóa là tôn chỉ hoạt động của Nam Thiên Long.